Sean Cordeiro and Claire Healy

Package Tour : Bondi, Centurian tank, BBQ, gardens, tyre swans and urban detritous, 2003